Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bai du thi quan he Viet Lao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lã Thị Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:53' 07-07-2012
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 1102
Số lượt thích: 0 người
BÀI DỰ THI
“TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO,
LÀO – VIỆT NAM ’’
Họ và Tên : …………………………………………………
Sinh Năm : ……………………………………
Nơi công tác : Chi bộ ……… - Trường …………………………………

Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt-Lào :
Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh 148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp mình”
Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số 7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
Trên hướng Sầm Nưa (hướng chủ yếu), phía Việt Nam có các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung đoàn), có nhiệm vụ đánh tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa và Đoàn 80 quân tình nguyện Việt Nam (2 đại đội tập trung, 4 đại đội độc lập, 4 trung đội vũ trang tuyên truyền). Phía Lào có khoảng 500 bộ đội địa phương, trong đó có một đại đội tập trung của tỉnh Hủa Phăn và lực lượng dân quân du kích các huyện Xiềng Khọ, Mường Xon.
 Trên hướng Xiêng Khoảng (hướng thứ yếu), phía Việt Nam có Đại đoàn bộ binh 304, có nhiệm vụ đánh vào thị xã Xiêng Khoảng và Đoàn 81 quân tình nguyện Việt Nam (gồm 1 đại đội tập trung, 4 đại đội độc lập, 1 trung đội vũ trang tuyên truyền). Phía Lào có khoảng 400 bộ đội địa phương và 1.400 dân quân du kích Mường Mộc và Bản Thín.
 Trên hướng khu vực sông Nậm U thuộc tỉnh Luổng Phạ-bang (hướng phối hợp), có Trung đoàn bộ binh 148 (Quân khu Tây Bắc) và Đoàn 82 quân tình nguyện Việt Nam (4 đại đội độc lập). Phía Lào có 1 đại đội tập trung, 5 trung đội bộ đội địa phương và 300 du kích huyện Mường Ngòi.
 Trong quá trình các đại đoàn chủ lực Việt Nam chia làm ba cánh hành quân từ Việt Nam sang chiến trường Thượng Lào, địch phát hiện lực lượng ta từ các ngả đang tiến về phía Sầm Nưa. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trung tá Man-phát-tơ, chỉ huy Phân khu Sầm Nưa, trưa 12-4-1953, Tướng Xa-lăng liền ra lệnh rút toàn bộ lực lượng khỏi Sầm Nưa hòng tránh bị tiêu diệt khi ta tiến công. Đêm 12-4, toàn bộ lực lượng địch gồm khoảng 1.900 quân lần lượt rút khỏi thị xã Sầm Nưa và đến trưa 13-4 thì rút hết về phía Mường Hàm.
Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào :
Một trong những nhân tố làm nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam, đó chính là tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
Những năm 1930 - 1939, các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và Lào đã hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng mỗi nước; tiếp đến là giúp nhau tiến hành cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi (1939 - 1945) và liên minh Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam và Lào bước sang trang mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Đây là thời kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân
No_avatar

I. nh÷ng vÊn ®Ò chung

I. Lý do chän ®Ò tµi:

Do nhu cÇu cña x· héi ®Ó tiÕn hµnh ®­îc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - diÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cÇn ph¶i cã lùc l­îng lao ®éng ®ñ tr×nh ®é, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. V× thÕ môc tiªu ®µo t¹o còng ®­îc thay ®æi, h¬n n÷a thùc tr¹ng d¹y vµ häc ë n­íc ta còng nhiÒu h¹n chÕ do thêi gian chiÕn tranh kÐo dµi, nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa kh«ng thay ®æi trong suèt 20 n¨m qua, kÕt qu¶ ®µo t¹o lµ líp ng­êi thiÕu kiÕn thøc, vËn dông thùc tÕ kÐm, nh×n ra c¸c n­íc trªn thÕ giíi, chóng ta bÞ tôt hËu rÊt xa vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, tõ nh÷ng lý do trªn mµ Bé Gi¸o dôc  §µo t¹o n­íc ta thÊy cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi néi dung ch­¬ng tr×nh còng nh­ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

. Lµ gi¸o viªn tiÓu häc trùc tiÕp ®øng líp t«i thÊy cÇn thiÕt ph¶i n¾m b¾t nh÷ng ®iÓm míi ®ã ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¶ng  d¹y cña m×nh. Còng chÝnh v× lý do ®ã t«i ®· chän ®Ò tµi “Ph­¬ng ph¸p d¹y häc To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2”. §©y còng lµ mét néi dung quan träng trong d¹y häc to¸n nãi chung vµ c¸c em häc sinh c¸c líp ®Çu cÊp nãi riªng.

II. Môc ®Ých

Ph­¬ng ph¸p d¹y häc To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

- Nªu ra nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc.

- N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô s­ ph¹m cho b¶n th©n.

   II. Néi dung

1. T×nh h×nh nhµ tr­êng

Tr­êng tiÓu häc §«ng LÜnh cã ®êi sèng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c em ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. Nh×n chung c¸c em ngoan, ch¨m häc.

N¨m häc 2005 - 2006 tr­êng cã 2 líp 2 víi tæng sè häc sinh lµ: 48 em.

§éi ngò gi¸o viªn phÇn ®«ng ®¹t tr×nh ®é chuÈn ho¸, cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ. Ham häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cïng víi sù chØ ®¹o chuyªn m«n vµ sù quan t©m cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®Õn c¸c m«n häc nãi chung còng nh­ m«n To¸n nãi riªng.

Do sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn gi¸o dôc hiÖn nay vµ nhu cÇu kiÕn thøc cña häc sinh ph¶i ®­îc n©ng cao cïng víi danh hiÖu “chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2” nªn nhµ tr­êng ®Ò ra trong n¨m häc c¸c khèi líp hai ph¶i ®¹t ®­îc.

* §èi víi gi¸o viªn:

- Hå s¬ xÕp lo¹i: tèt

- Cã giê d¹y giái cÊp tr­êng, cÊp tØnh.

- Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm.

* §èi víi häc sinh:

- Häc lùc 100% ®¹t tõ trung b×nh trë lªn.

Trong ®ã: Giái: 30%, Kh¸: 4,2%

H¹nh kiÓm: 100% thùc hiÖn  ®Çy ®ñ.

2. §iÒu tra t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh.

- Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi d¹y To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

- Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.

a. T×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn:

Tõ ®Çu n¨m häc 2005 - 2006 t«i ®­îc ph©n c«ng chñ nhiÖm líp 2A.

ë TiÓu häc, gi¸o viªn chñ nhiÖm d¹y gÇn nh­ tÊt c¶ c¸c m«n häc trong mét líp, nªn yÕu tè ng­êi thÇy cùc kú quan träng. Ng­êi thÇy ë tiÓu häc sÏ ®Ó l¹i trong tuæi th¬ c¸c em Ên t­îng kh«ng thÓ phai mê.

ChÝnh v× thÕ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cïng c¸c ®ång chÝ Tæ tr­ëng chuyªn m«n trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ®· qu¸n triÖt c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cao ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

Phßng Gi¸o dôc §«ng S¬n lu«n triÓn khai c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y c¸c m«n häc vµo dÞp hÌ hoÆc trong n¨m häc ®Ó mét ®ång chÝ c¸n bé gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng, tiÕp thu chuyªn ®Ò míi.

B¶n th©n t«i gÇn ®©y ®­îc tham dù “Héi nghÞ tËp huÊn chuyªn ®Ò thay s¸ch líp 2”.

Tõ viÖc nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trang bÞ ®Çy ®ñ thêi kho¸ biÓu, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch båi d­ìng vµ ®å dïng häc tËp. T«i thÊy cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh.

Líp t«i cã: 26 häc sinh, c¸c em ®i häc gÇn tr­êng, phÇn ®«ng lµ con n«ng d©n, hoµn c¶nh gia ®×nh æn ®Þnh. Nh×n chung c¸c em ®­îc bè mÑ ch¨m lo ®Õn viÖc häc tËp.

- Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m, c¸c em ®· n¾m v÷ng ch¾c ch­¬ng tr×nh To¸n líp 1, kÕt qu¶ c¸c em ®Òu cã ®ñ kh¶ n¨ng theo häc ch­¬ng tr×nh to¸n líp 2.

b. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:

Qua thùc nghiÖm d¹y néi dung nµy theo ch­¬ng tr×nh míi sÏ gÆp mét sè thuËn lîi khã kh¨n sau:

a. §èi víi gi¸o viªn:

 ThuËn lîi

Do cã sù ®æi míi vÒ néi dung, c¸ch s¾p xÕp kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa mµ gi¸o viªn dÔ x©y dùng c¸c ho¹t ®éng d¹y häc nh»m ®¹t môc tiªu.

Néi dung c¸c bµi to¸n ®­îc cËp nhËt ho¸ phï hîp víi thùc tiÔn nªn gi¸o viªn còng dÔ chuyÓn t¶i ®Õn häc sinh.

Sù quan t©m chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®¹t ®­îc môc tiªu gi¶ng d¹y cña m×nh.

Khã kh¨n:

Do Ýt tiÕp cËn víi s¸ch gi¸o khoa, c¸c tµi liÖu vÒ ch­¬ng tr×nh míi, nhiÒu gi¸o viªn ch­a n¾m ch¾c ®­îc sù thay ®æi vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Trong gi¶ng d¹y hay nãi nhiÒu, lµm mÉu nhiÒu.

Khi d¹y c¸c bµi to¸n gi¶i cã ®¬n vÞ ®o l­êng, häc sinh th­êng tr×nh bµy sai, nh­ng gi¸o viªn kh«ng söa.

Ch¼ng h¹n bµi 3 tiÕt 92.

Mçi can ®ùng ®­îc 3 lÝt dÇu. Hái cã? Can nh­ thÕ th× ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu.

Häc sinh tr×nh bµy:

Gi¶i:

Sè lÝt dÇu ®ùng trong can lµ:

3 x 5 = 15 (l)

§¸p sè: 15 (l).

NhiÒu gi¸o viªn nªn cã thãi quen kh«ng cho häc sinh t×m hiÓu kü ®Ò nªn th­êng ®i ®Õn kÕt qu¶ sai.

C¸c bµi to¸n gi¶i b»ng mét phÐp tÝnh nh©n hoÆc chia, ch­a kh¸i qu¸t thµnh d¹ng c¬ b¶n ë c¸c tiÕt h×nh thµnh b¶ng nh©n, c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n th­êng kh«ng cã h×nh vÏ cô thÓ nªn gi¸o viªn khã h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò.

VÝ dô: Khi d¹y tiÕt 91 bµi “B¶ng nh©n 3” cã bµi 3 “mçi nhãm cã 3 häc sinh, cã 10 nhãm nh­ vËy. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh”.

Gi¸o viªn khã hiÓn thÞ cho häc sinh cña 10 nhãm, trong khi ë c¸c tiÕt luyÖn tËp, c¸c bµi to¸n th­êng ®­îc thÓ hiÖn b»ng h×nh vÏ cô thÓ.

VÝ dô: TiÕt 92 bµi 4.

Mçi tói cã 3kg g¹o. Hái 8 tói nh­ thÕ cã bao nhiªu kg g¹o?

Regular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kg

Bµi gi¶i

 

 

Regular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kg

 

 

 

Víi néi dung  s¸ch gi¸o khoa míi ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu ®å dïng trùc quan. Song v× n¨ng lùc cña mét sè gi¸o viªn cßn h¹n chÕ nªn vÉn Ýt sö dông ®å dïng trùc quan.

 

b. §èi víi häc sinh:

ThuËn lîi:

Ngay tõ líp 1, ch­¬ng tr×nh ®· gióp em rÌn c¸c kü n¨ng, t×m hiÓu ®Ò to¸n, t×m c¸ch gi¶i vµ gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n b»ng mét phÐp tÝnh céng hoÆc mét phÐp tÝnh trõ. V× vËy sang líp 2 c¸c em kh«ng cßn lóng tóng khi thùc hiÖn gi¶i mét bµi to¸n cã lêi v¨n.

Do ®Æc ®iÓm cña häc sinh ®Çu cÊp nhanh nhí nh­ng chãng quªn nªn, khi tËp trung vµo mét d¹ng th× c¸c em dÔ kh¾c s©u vµ rÌn ®­îc kü n¨ng tÝnh to¸n.

C¸c bµi to¸n cã lêi v¨n ë líp 2 th­êng thÓ hiÖn mét c¸ch t­êng minh, c¸c t×nh huèng trong ®Ò gÇn gòi víi häc sinh. V× vËy víi vèn ng«n ng÷ cßn Ýt cña m×nh c¸c em cã thÓ ®äc vµ hiÓu ®Ò mét c¸ch dÔ dµng.

§Æc biÖt víi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m hiÖn nay gióp c¸c em cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ chñ ®éng n¾m kiÕn thøc.

Thêi l­îng dµnh cho luyÖn tËp thùc hµnh nhiÒu nªn c¸c em ®­îc tham gia gi¶i quyÕt nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau vµ béc lé kh¶ n¨ng cña m×nh.

C¸c bµi to¸n ®­îc tr×nh bµy víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, gióp c¸c em høng thó häc tËp ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh.

Khã kh¨n:Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nãi trªn häc sinh vÉn gÆp mét sè khã kh¨n khi häc phÇn nµy.

* VÒ t×m hiÓu ®Ò:

Nh­ chóng ta ®· biÕt, muèn gi¶i ®­îc bµi to¸n ®­îc bµi to¸n cã lêi v¨n häc sinh ph¶i ®äc kü ®Ò bµi, hiÓu ®­îc c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi v¨n cña bµi to¸n, song do tr×nh ®é ng«n ng÷ cña c¸c em cßn kÐm, mét sè häc sinh lóng tóng khi t×m hiÓu ®Ò.

MÆt kh¸c néi dung c¸c bµi to¸n th­êng nªu lªn mét t×nh huèng quen thuéc, gÇn gòi víi häc sinh. Trong ®ã c¸c d÷ kiÖn th­êng lµ c¸c ®¹i  l­îng (danh sè), khi t×m hiÓu ®Ò c¸c em th­êng bÞ ph©n t¸n vµo néi dung cô thÓ cña ®¹i l­îng h¬n lµ c¸c sè cÇn thiÕt cho viÖc diÔn t¶ ®iÒu kiÖn cña c¸c bµi to¸n theo yªu cÇu cña ®Ò.

VÝ dô ë bµi 3, tiÕt 41, phÇn 1: “ Mét líp häc cã 35 häc sinh, trong ®ã cã 20 häc sinh trai. Hái líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh g¸i?”.

HoÆc bµi 4, tiÕt 60, phÇn 1: “Mét cöa hµng ®å ch¬i, cã 84 « t« vµ m¸y bay, trong ®ã cã 45 « t«. Hái cöa hµng ®ã cã bao nhiªu m¸y bay?”.

§Æc ®iÓm t­ duy løa tuæi cña c¸c em lµ t­ duy cô thÓ nªn tiÕp xóc víi c¸c bµi gi¶i b»ng mét phÐp tÝnh nh©n hoÆc chia th­êng gÆp khã kh¨n trong suy luËn.

Bªn c¹nh mét sè khã kh¨n khi t×m hiÓu ®Ò, c¸c em cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i.

N¾m v÷ng néi dung nhÊt lµ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn nh­ng ch­a ®ñ, nÕu häc sinh ch­a cã høng thó vµ quyÕt t©m gi¶i nã. §Ó gi¶i ®óng bµi to¸n cßn ®ßi hái c¸c em t×m ra ph­¬ng ph¸p gi¶i lµ mét ho¹t ®éng t­ duy hÕt søc phøc t¹p, võa ®ßi hái kinh nghiÖm thùc hµnh, sù linh ho¹t s¸ng t¹o. Song ë løa tuæi c¸c em th­êng cã sù nhÇm lÉn yÕu tè kh«ng thuéc b¶n chÊt. C¸c em th­êng nhÇm lÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i gi÷a d¹ng nµy vµ d¹ng kh¸c.

VÝ dô bµi 3, tiÕt 40, phÇn 1:

“MÑ nu«i con lîn nÆng 28kg vÒ nu«i. Sau mét th¸ng nã t¨ng thªm 13kg, hái sau mét th¸ng con lîn nÆng bao nhiÒu kg?”.

§©y lµ bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n mét sè ®¬n vÞ nh­ng c¸c em l¹i nhÇm lµ bµi to¸n t×m sè trõ ch­a biÕt nªn cã phÐp tÝnh gi¶i.

28 - 13 = 15 (kg)

Ngoµi ra khi tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c em diÔn ®¹t c©u, lêi v¨n th­êng kh«ng râ rµng hoÆc m¾c c¸c lçi ghi ch÷ viÕt t¾t c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng.

VÝ dô: Bµi 4, tiÕt 114, phÇn 2.

“Mét ®µn lîn cã 4 ch©n, hái ®µn lîn cã mÊy con?”

Häc sinh cã lêi gi¶i: “§µn lîn ®ã lµ?” hoÆc bµi 4 tiÕt 122, phÇn 2. “Cã mét sè lÝt dÇu ®ùng trong 6 can, mçi can 3 lÝt. Hái cã bao nhiªu lÝt dÇu?”.

Häc sinh viÕt c©u lêi gi¶i “cã sè lÝt dÇu lµ:”

c. §èi víi häc sinh c¸ biÖt:

Trong líp häc th­êng cã tíi 4 lo¹i ®èi t­îng häc sinh giái, kh¸, häc sinh trung b×nh vµ häc sinh yÕu. C¸c ®èi t­îng nµy häc cïng mét ch­¬ng tr×nh víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra theo môc tiªu ®µo t¹o. PhÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ch­a ®¸p øng ®­îc ®èi t­îng häc sinh kh¸, giái. Bëi ch­a cã bµi to¸n gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch hoÆc b»ng nhiÒu phÐp tÝnh.

§èi víi häc sinh yÕu kÐm do t­ duy thiÕu linh ho¹t, sù chó ý, ãc quan s¸t, trÝ t­ëng t­îng ph¸t triÓn chËm hay thiÕu tù tin nªn trong gi¶i to¸n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ lµ mét khã kh¨n.

3. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn.

Qua viÖc tiÕp thu chuyªn ®Ò vµ trªn c¬ së ®iÒu tra n¾m b¾t ®èi t­îng häc sinh cña líp, b¶n th©n t«i lu«n suy nghÜ, tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. T«i ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p cô thÓ sau nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh.

a. Gióp häc sinh hiÓu ®­îc kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n”, biÕt c¸ch gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n.

T«i lu«n tù nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh ®Ó n¾m b¾t ®­îc ý ®å cña s¸ch gi¸o khoa, cÊu tróc néi dung s¸ch ®Ó cã sù so s¸nh gi÷a c¸c biÓu thøc trong ch­¬ng tr×nh ®Ó t×m ra ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y tèt nhÊt.

C¸c kh¸i niÖm, kÕt luËn ®­a ra ph¶i rÊt ch¾c ch¾n vµ kh¾c s©u cho häc sinh hiÓu râ. Tõ ®ã häc sinh vËn dông ®Ó biÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n.

VÝ dô: D¹y tiÕt 22, 23, phÇn 1 bµi “Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n” vµ “luyÖn tËp”.

Víi tiÕt 22 lµ tiÕt d¹y bµi míi gi¸o viªn x¸c ®Þnh môc tiªu.

- VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” biÕt c¸ch gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n”.

- VÒ kü n¨ng: RÌn  c¸ch gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n ®¬n.

- VÒ gi¸o dôc: Gióp häc sinh rÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ yªu thÝch m«n häc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, gi¸o viªn cÇn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gióp häc sinh tham gia mét c¸ch tÝch cùc.

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu vµ h×nh thµnh kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” b»ng c¸ch quan s¸t h×nh vÏ trong (SGK) hoÆc vËt thËt theo nguyªn t¾c cho t­¬ng øng 1 - 1.

 
 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu thµnh bµi to¸n nhiÒu h¬n cho häc sinh dùa vµo h×nh vÏ ®Æt thµnh lêi bµi to¸n.

Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn gi¶i, tr×nh bµy bµi gi¶i.

Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp, thùc hµnh.

C¸c bµi tËp ë phÇn nµy gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. V× vËy møc ®é c¸c bµi tËp ®­îc nªu ra s¾p xÕp tõ dÔ ®Õn khã.

Bµi 1: Häc sinh ®äc bµi to¸n, ghi ®Çu ®ñ vµo tãm t¾t, chän phÐp tÝnh ghi vµo phÇn bµi gi¶i.

Bµi 2: Møc ®é cao h¬n, häc sinh ph¶i ghi c¶ c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh vµ ®¸p sè.

Bµi 3: Häc sinh tù ®äc ®Ò bµi, tãm t¾t vµ gi¶i.

Nh­ vËy phÇn luyÖn tËp ®· gióp c¸c em tõng b­íc n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p gi¶i “bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n” trong tiÕt häc c¸c em ®­îc ho¹t ®éng  ®Ó t×m ra kiÕn thøc. T«i thÊy häc sinh tù gi¸c tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, giê to¸n diÔn ra nhÑ nhµnh vµ cuèn hót c¸c em h¬n.

b. Gióp häc sinh cñng cè n¾m v÷ng c¸ch gi¶i “bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n”.

NhiÖm vô chñ yÕu nhÊt t¹o ra sù hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c ®èi t­îng, khuyÕn khÝch häc sinh trong sù phong phó cña c¸c bµi luyÖn tËp. Gi¸o viªn cã  thÓ tæ chøc cho c¸c em gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: Ho¹t ®éng nhãm, c¸ nh©n, theo líp.

VÝ dô: TiÕt 23, phÇn 1 bµi “LuyÖn tËp”.

ë tiÕt nµy cã 5 bµi to¸n ®­îc ®­a ra víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. H×nh thøc thÓ hiÖn còng kh¸c nhau.

Bµi 1: Cã thÓ tæ chøc cho c¸c em ho¹t ®éng theo nhãm ngÉu nhiªn (mçi nhãm lµ 1 bµi gåm 3 - 4 häc sinh).

Cho c¸c em quan s¸t: Cèc cã 6 bót ch× (nh­ h×nh vÏ).

C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó gi¶i bµi to¸n.

Bµi 2: 3 ho¹t ®éng c¸ nh©n. C¸c em dùa vµo tãm t¾t ®Ó gi¶i bµi to¸n.

Bµi 4: Chia líp thµnh c¸c nhãm cã ®ñ tr×nh ®é, c¸c em ®äc ®Ò th¶o luËn ®Ó tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.

Bµi 5: Chia líp thµnh c¸c nhãm cã cïng tr×nh ®é, giao thªm t×nh huèng cho nhãm kh¸, giái.

- Nhãm häc sinh trung b×nh tù gi¶i bµi to¸n.

- Gi¸o viªn h­íng dÉn nhãm häc sinh yÕu, kÐm.

Cuèi giê häc gi¸o viªn nªn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc gióp c¸c em tho¶i m¸i vµ kh¾c s©u néi dung bµi häc.

Nh­ vËy giê luyÖn tËp ®· dµnh hÕt thêi gian cho c¸c em tham gia ho¹t ®éng th«ng qua h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm, c¸c em tù tin h¬n, m¹nh d¹n trao ®æi vµ gióp ®ì lÉn nhau. Ngay tõ b­íc ®Çu ®· t¹o ra sù n¨ng ®éng, kh¶ n¨ng øng xö cho c¸c em.

Trªn tinh thÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc to¸n nãi trªn mµ quan niÖm vÒ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n còng thay ®æi.

c. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.

Qua t×m hiÓu thùc tÕ vµ vèn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña m×nh t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc khã kh¨n nh­ sau:

§èi víi gi¸o viªn:

- Ph¶i kÞp thêi hiÓu néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa còng nh­ c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

- LÊy ph­¬ng ph¸p thÝch hîp theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m.

- Gióp häc sinh n¾m ®­îc c¸c b­íc cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh gi¶i to¸n cã thãi quen thùc hiÖn ®óng c¸c b­íc cña qu¸ tr×nh nµy.

B­íc 1: T×m hiÓu ®Ò bµi.

B­íc 2: LËp kÕ ho¹ch gi¶i.

B­íc 3: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i.

B­íc 4: KiÓm tra lêi gi¶i vµ c¸ch gi¶i.

§Ó häc sinh t×m hiÓu kü ®Ò, n¾m ®­îc yÕu tè ®· cho vµ yÕu tè cÇn t×m gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh tãm t¾t bµi to¸n b»ng lêi, b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng, kiÓm tra l¹i viÖc t×m hiÓu ®Ò cña c¸c em b»ng c¸ch yªu cÇu c¸c em tr×nh bµy l¹i ®Ò bµi qua tãm t¾t theo c¸ch hiÓu cña m×nh hoÆc cã thÓ dïng thñ thuËt cña m×nh, yªu cÇu häc sinh dïng bót ch× g¹ch ch©n vµo tõ “ch×a kho¸” trong ®Ò bµi.

§Ó cã kÕ ho¹ch gi¶i ®óng, gi¸o viªn tËp cho c¸c em suy luËn ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái “§©y lµ bµi to¸n g× ®· häc”.

* Muèn gi¶i ®­îc bµi to¸n cÇn lµm phÐp tÝnh g×” khi n¾m ®­îc d¹ng to¸n c¸c em sÏ cã ph­¬ng ph¸p gi¶i ®óng vµ chän ®óng phÐp tÝnh.

Do thãi quen véi vµng, thiÕu cÈn thËn nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i c¸c em th­êng thùc hiÖn sai phÐp tÝnh hoÆc danh sè. Gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn c¸c em lµm nh¸p råi míi ghi vµo bµi lµm.

Gióp häc sinh  kh¼ng ®Þnh viÖc lµm cña m×nh b»ng c¸ch kiÓm tra l¹i bµi lµm cña m×nh. Gi¸o viªn ®­a ra mét vµi t×nh huèng:

- Bµi lµm ®óng.

- Bµi lµm sai.

- Bµi lµm cßn thiÕu.

§Ó c¸c em tù ph¸t hiÖn vµ ®­a ra kÕt luËn tõ ®ã cã kinh nghiÖm cho b¶n th©n.

* §èi víi häc sinh:

- §èi víi häc sinh c¸ biÖt:

Gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng ®èi t­îng häc sinh cô thÓ, quan t©m mét c¸ch phï hîp, cã thÓ ®Æt thªm t×nh huèng ®Ó häc sinh kh¸ giái ph¸t triÓn t­ duy.

Ch¼ng h¹n khi häc “bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n”  (tiÕt 22, phÇn 1). Häc sinh hiÓu tõ “nhiÒu h¬n” tr×nh bµy ë tiÕt nµy lµ thªm vµo. C¸c em chän tÝnh phÐp céng ®Ó gi¶i lµ ®óng nh­ng nÕu thay b»ng t×nh huèng kh¸c cã tõ “nhiÒu h¬n” ch¼ng h¹n:

Bµi tËp 2: Nam cã 10 viªn bi, B¾c cã nhiÒu h¬n Nam 5 viªn bi. Hái B¾c cã bao nhiªu viªn bi?”.

Thay b»ng “Nam cã 10 viªn bi, Nam cã nhiÒu h¬n B¾c 5 viªn bi. Hái B¾c cã bao nhiªu viªn bi”.

HoÆc cã thÓ ®­a thªm t×nh huèng ®Ó c¸c em cã thÓ gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh.

VÝ dô cã thÓ thªm c©u hái cho bµi to¸n 2 ë trªn c¶ hai b¹n cã bao nhiªu viªn bi.

 

 

 

- §èi víi häc sinh yÕu kÐm:

T«i h­íng dÉn cho c¸c em tõng b­íc râ rµng, cã thÓ dïng ®å dïng trùc quan gióp c¸c em t­ duy cô thÓ, n¾m ®­îc yªu cÇu cña bµi to¸n. §ång thêi gîi ý cho c¸c em lùa chän phÐp tÝnh cho bµi gi¶i.

CÇn ph¶i kiªn tr× víi ®èi t­îng nµy, quan s¸t sù tiÕn bé cña c¸c em ®Ó ®éng viªn kÞp thêi, dÇn dÇn gióp c¸c em m¹nh d¹n h¬n, tù tin h¬n khi gi¶i to¸n. Ngoµi ra th«ng qua ho¹t ®éng nhãm c¸c em biÓu lé ®­îc mÆt ­u, khuyÕt ®iÓm c¸ nh©n. B»ng sù gióp ®ì cña nh÷ng häc sinh kh¸ giái sÏ gióp ®èi t­îng häc sinh yÕu tiÕn bé.

4. KÕt qu¶:

B»ng c¸c ph­¬ng ph¸p néi dung thùc hiÖn nh­ trªn, c¸c em häc sinh cña líp do t«i chñ nhiÖm ngµy cµng cã tiÕn bé dÇn vÒ m«n to¸n nhÊt lµ to¸n cã lêi v¨n. §èi  chøng víi häc kú 1 kÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau:

 

XÕp lo¹i

Thêi gian

Giái

Kh¸

Trung b×nh

Cuèi häc kú I

13 em

11 em

2 em

50%

42,3%

7,7%

 

Víi kÕt qu¶ trªn cho thÊy viÖc ®­a ph­¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m, häc sinh tù t×m tßi vµ chiÕm lÜnh kiÕn thøc mang l¹i kÕt qu¶ kh¸ tèt.

§a sè häc sinh cña líp t«i ®­îc n©ng lªn, c¸c em ph¸t biÓu tèt h¬n, t­ duy linh ho¹t, mÒm dÎo, s¸ng t¹o, chÊt l­îng ®¹i trµ ®­îc n©ng lªn.

KÕt qu¶ cña c¸ch d¹y nµy kh«ng chØ gãp phÇn h×nh thµnh cho häc sinh c¸c kiÕn thøc kü n¨ng vµ th¸i ®é cÇn thiÕt mµ chñ yÕu x©y dùng cho häc sinh c¸ch häc “ph­¬ng ph¸p häc To¸n” nh­  nhµ triÕt häc Hy L¹p nãi “D¹y häc kh«ng ph¶i lµ chÊt ®Çy vµo mét c¸i thïng rçng mµ lµ lµm bõng s¸ng lªn nh÷ng ngän löa”.

III. KÕt luËn

Qua qu¸ tr×nh t×m tßi nghiªn cøu ®Ó chän ra ph­¬ng ph¸p d¹y To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2 ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ ®· nªu, nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao th× ng­êi gi¸o viªn nãi chung vµ b¶n th©n nãi riªng cßn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é vÒ to¸n häc th«ng qua c¸c chuyªn ®Ò do Phßng gi¸o dôc tæ chøc, qua viÖc nghiªn cøu tµi liÖu chuyªn m«n nh­: Th«ng tin gi¸o dôc tiÓu häc, chuyªn ®Ò vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë tiÓu häc, c¸c TËp san vÒ gi¸o dôc tiÓu häc, To¸n tuæi th¬.

Ph¸t huy c¸c ®iÓm m¹nh cña ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ h¹n chÕ tõng ®iÓm yÕu cña tõng ph­¬ng ph¸p.

§Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc d¹y To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2, t«i ®· rót ra bµi häc sau:

- Gi¸o viªn cÇn t×m hiÓu ®Ó n¾m v÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi tõng néi dung.

- D¹y häc phÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cÇn gióp c¸c em cã thãi quen tiÕn hµnh theo 4 b­íc. N¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶i cña tõng d¹ng bµi.

- Chó ý ®Õn tõng ®èi t­îng häc sinh, gióp c¸c em tham gia ho¹t ®éng häc tËp mét c¸ch tÝch cùc, tù gi¸c. Tuú thuéc vµo nhËn thøc cña c¸c nhãm häc mµ cã thÓ thªm (bít) c¸c t×nh huèng.

- Gi¸o viªn tÝch cùc, tù gi¸c häc hái b¹n bÌ, ®ång nghiÖp vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o ®Ó n¾ng v÷ng, trau dåi cho b¶n th©n tr×nh ®é to¸n häc vµ c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tiªn tiÕn.

Víi thêi gian thùc hiÖn ng¾n còng nh­ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ t«i chØ cã nguyÖn väng tr×nh bµy ë ®©y mét vµi kinh nghiÖm nhá trong viÖc d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

T«i kÝnh mong sù gãp ý chØ dÉn cña c¸c ®ång chÝ, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã ph­¬ng ph¸p d¹y phï hîp, n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y m«n To¸n nãi riªng vµ c¸c bé m«n v¨n ho¸ trong nhµ tr­êng tiÓu häc.

A. PhÇn më ®Çu

I. Lý do chän ®Ò tµi:

Do nhu cÇu cña x· héi ®Ó tiÕn hµnh ®­îc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - diÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cÇn ph¶i cã lùc l­îng lao ®éng ®ñ tr×nh ®é, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. V× thÕ môc tiªu ®µo t¹o còng ®­îc thay ®æi, h¬n thÕ n÷a thùc tr¹ng d¹y vµ häc ë n­íc ta còng nhiÒu h¹n chÕ do thêi gian chiÕn tranh kÐo dµi, nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa kh«ng thay ®æi trong suèt 20 n¨m qua, kÕt qu¶ ®µo t¹o lµ líp ng­êi thiÕu kiÕn thøc, vËn dông thùc tÕ kÐm, nh×n ra c¸c n­íc trªn thÕ giíi, chóng ta bÞ tôt hËu rÊt xa vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, tõ nh÷ng lý do trªn mµ Bé Gi¸o dôc  §µo t¹o n­íc ta thÊy cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi néi dung ch­¬ng tr×nh còng nh­ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

§èi víi bËc tiÓu häc, tõ n¨m häc 2002 - 2003 tiÕn hµnh triÓn khai d¹y líp 1 theo ch­¬ng tr×nh míi. N¨m häc 2003 - 2004 d¹y líp 2 theo ch­¬ng tr×nh míi. Lµ gi¸o viªn tiÓu häc trùc tiÕp ®øng líp t«i thÊy cÇn thiÕt ph¶i n¾m b¾t nh÷ng ®iÓm míi ®ã ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¶ng  d¹y cña m×nh. Còng chÝnh v× lý do ®ã t«i ®· chän ®Ò tµi “Ph­¬ng ph¸p d¹y häc To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2”. §©y còng lµ mét néi dung quan träng trong d¹y häc to¸n nãi chung vµ c¸c em häc sinh c¸c líp ®Çu cÊp nãi riªng.

II. Môc ®Ých nghiªn cøu:

Ph­¬ng ph¸p d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

- Nªu ra nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc.

- N©ng cao tr×nh ®éc chuyªn m«n nghiÖp vô s­ ph¹m cho b¶n th©n.

III. §èi t­îng nghiªn cøu:

- Häc sinh líp 2A n¨m häc 2003 - 2004.

- C¸c tæ chuyªn m«n.

- Ban gi¸m hiÖu Tr­êng tiÓu häc C¸t T©n - Nh­ Xu©n.

IV. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu:

- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vÒ lý luËn.

- Ph­¬ng ph¸p quan s¸t, thùc nghiÖm.

- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu b»ng ®iÒu tra, tæng hîp.

- Ph­¬ng ph¸p so s¸nh.

V. Ph¹m vi nghiªn cøu:

Ph­¬ng ph¸p d¹y to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

VI. Thêi gian nghiªn cøu:

§Ò tµi nghiªn cøu trong 6 th¸ng tõ 15/8 ®Õn 22/12/2004.

VII. KÕ ho¹ch nghiªn cøu:

Th¸ng 8       : T×m tµi liÖu vµ lµm ®Ò c­¬ng.

Th¸ng 9 - 1  : Thùc nghiÖm vµ viÕt ®Ò tµi.

Th¸ng 2       : Hoµn thµnh ®Ò tµi.


B. Néi dung

                                           Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn.

Ho¹t ®éng gi¶i to¸n lu«n lµ ho¹t ®éng trÝ tuÖ, s¸ng t¹o v× rÊt hÊp dÉn víi nhiÒu häc sinh vµ thÇy c« gi¸o.

Víi mong muèn sao cho giê häc To¸n diÔn ra nhÑ nhµng vµ mçi häc sinh ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc häc tËp cña m×nh cïng víi suy nghÜ d¹y häc m«n To¸n ë líp 2 kh«ng chØ trang bÞ cho häc sinh vèn tri thøc to¸n häc trong ch­¬ng tr×nh mµ cßn gióp häc sinh n¾m ®­îc ch×a kho¸ ®Ó ®i tíi nhËn thøc, rÌn luyÖn con ng­êi vµ d¹y häc sinh biÕt c¸ch häc (ph­¬ng ph¸p häc) to¸n, v× vËy t«i ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn ph¸p ph¸p cô thÓ sau:

- D¹y kh¸i niÖm ch¾c ch¾n vµ kh¾c s©u cho häc sinh dÔ hiÓu, gióp häc sinh hiÓu kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” biÕt c¸ch gi¶i.

- Gióp häc sinh cñng cè n¾m v÷ng c¸ch gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n.

                                   

                                           Ch­¬ng II:

I. ®Æc ®iÓm  cña ®¬n vÞ:

Tr­êng tiÓu häc C¸t T©n thuéc x· vïng 135 cña huyÖn, ®êi sèng vïng n«ng th«n rÊt khã kh¨n, nh­ng c¸c em ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. Nh×n chung c¸c em ngoan, ch¨m häc.

N¨m häc 2003 - 2004 tr­êng cã 4 líp 2 víi tæng sè häc sinh lµ: 42 em.

§éi ngò gi¸o viªn phÇn ®«ng ®¹t tr×nh ®é chuÈn ho¸, cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ. Ham häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cïng víi sù chØ ®¹o chuyªn m«n vµ sù quan t©m cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®Õn c¸c m«n häc nãi chung còng nh­ m«n To¸n nãi riªng.

II. Môc tiªu cña nhµ tr­êng ®Ò ra trong n¨m häc:

Do sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn gi¸o dôc hiÖn nay vµ nhu cÇu kiÕn thøc cña häc sinh ph¶i ®­îc n©ng cao cïng víi danh hiÖu “chuÈn quèc gia” nªn nhµ tr­êng ®Ò ra trong n¨m häc c¸c khèi líp hai ph¶i ®¹t ®­îc.

* §èi víi gi¸o viªn:

- Hå s¬ xÕp lo¹i: tèt.

- Cã giê d¹y giái cÊp tr­êng trë lªn.

- Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm.

* §èi víi häc sinh:

- Häc lùc 100% ®¹t tõ trung b×nh trë lªn.

Trong ®ã:     Giái   : 24%

Kh¸  : 43,2%

- H¹nh kiÓm: 100% thùc hiÖn ®Çy ®ñ.

III. §iÒu tra t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh.

- Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi d¹y To¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 2.

- Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.

1. T×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn:

Tõ ®Çu n¨m häc 2003 - 2004 t«i ®­îc ph©n c«ng chñ nhiÖm líp 2A.

ë TiÓu häc, gi¸o viªn chñ nhiÖm d¹y gÇn nh­ tÊt c¶ c¸c m«n häc trong mét líp, nªn yÕu tè ng­êi thÇy cùc kú quan träng. Ng­êi thÇy ë tiÓu häc sÏ ®Ó l¹i trong tuæi th¬ c¸c em Ên t­îng kh«ng thÓ phai mê.

ChÝnh v× thÕ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cïng c¸c ®ång chÝ Tæ tr­ëng chuyªn m«n trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ®· qu¸n triÖt c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cao ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

Phßng Gi¸o dôc Nh­ Xu©n lu«n triÓn khai c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc c¸c m«n häc vµo dÞp hÌ hoÆc trong n¨m häc ®Ó mét ®ång chÝ c¸n bé gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng, tiÕp thu chuyªn ®Ò míi.

B¶n th©n t«i gÇn ®©y ®­îc tham dù “Héi nghÞ tËp huÊn chuyªn ®Ò thay s¸ch líp 2”.

Tõ viÖc nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trang bÞ ®Çy ®ñ thêi kho¸ biÓu, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch båi d­ìng vµ ®å dïng häc tËp. T«i thÊy cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p d¹y häc to¸n cã loµi v¨n cho häc sinh.

Líp t«i cã: 19 häc sinh, c¸c em ®i häc gÇn tr­êng, phÇn ®«ng lµ con n«ng d©n, hoµn c¶nh gia ®×nh æn ®Þnh. Nh×n chung c¸c em ®­îc bè mÑ ch¨m lo ®Õn viÖc häc tËp.

- Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m, c¸c em ®· n¾m v÷ng ch¾c ch­¬ng tr×nh To¸n líp 1, kÕt qu¶ c¸c em ®Òu cã ®ñ kh¶ n¨ng theo häc ch­¬ng tr×nh to¸n líp 2.

2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:

Qua thùc nghiÖm d¹y néi dung nµy theo ch­¬ng tr×nh míi sÏ gÆp mét sè thuËn lîi khã kh¨n sau:

* ThuËn lîi:

a. §èi víi gi¸o viªn:

Do cã sù ®æi míi vÒ néi dung, c¸ch s¾p xÕp kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa mµ gi¸o viªn dÔ x©y dùng c¸c ho¹t ®éng d¹y häc nh»m ®¹t môc tiªu.

Néi dung c¸c bµi to¸n ®­îc cËp nhËn ho¸ phï hîp víi thùc tiÕn nªn gi¸o viªn còng dÔ chuyÓn t¶i ®Õn häc sinh.

Sù quan t©m chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®¹t ®­îc môc tiªu gi¶ng d¹y cña m×nh.

 

 

b. Khã kh¨n:

Do Ýt tiÕp cËn víi s¸ch gi¸o khoa, c¸c tµi liÖu vÒ ch­¬ng tr×nh míi, nhiÒu gi¸o viªn ch­a n¾m ch¾c ®­îc sù thay ®æi vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Trong gi¶ng d¹y hay nãi nhiÒu, lµm mÉu nhiÒu.

Khi d¹y c¸c bµi to¸n gi¶i cã ®¬n vÞ ®o l­êng, häc sinh th­êng tr×nh bµy sai, nh­ng gi¸o viªn kh«ng söa.

Ch¼ng h¹n bµi 3 tiÕt 92.

Mçi can ®ùng ®­îc 3 lÝt dÇu. Hái cã? Can nh­ thÕ th× ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu.

Häc sinh tr×nh bµy:

Gi¶i:

Sè l dÇu ®ùng trong can lµ:

3 x 5 = 15 (l)

§¸p sè: 15 (l).

NhiÒu gi¸o viªn nªn cã thãi quen kh«ng cho häc sinh t×m hiÓu kü ®Ò nªn th­êng ®i ®Õn kÕt qu¶ sai.

C¸c bµi to¸n gi¶i b»ng mét phÐp tÝnh nh©n hoÆc chia, ch­a kh¸i qu¸t thµnh d¹ng c¬ b¶n ë c¸c tiÕt h×nh thµnh b¶ng nh©n, c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n th­êng kh«ng cã h×nh vÏ cô thÓ nªn gi¸o viªn khã h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò.

VÝ dô: Khi d¹y tiÕt 91 bµi “B¶ng nh©n 3” cã bµi 3 “mçi nhãm cã 3 häc sinh, cã 10 nhãm nh­ vËy. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh”.

Gi¸o viªn khã hiÓn thÞ cho häc sinh cña 10 nhãm, trong khi ë c¸c tiÕt luyÖn tËp, c¸c bµi to¸n th­êng ®­îc thÓ hiÖn b»ng h×nh vÏ cô thÓ. VÝ dô: TiÕt 92 bµi 4.

Mçi tói cã 3kg g¹o. Hái 8 tói nh­ thÕ cã bao nhiªu kg g¹o?

Regular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kg

Bµi gi¶i

 

 

Regular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kgRegular Pentagon: 3kg

 

 

 

Víi néi dung  s¸ch gi¸o khoa míi ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu ®å dïng trùc quan. Song v× n¨ng lùc cña mét sè gi¸o viªn cßn h¹n chÕ nªn vÉn Ýt sö dông ®å dïng trùc quan.

2. ThuËn lîi khã kh¨n ®èi víi häc sinh:

a. ThuËn lîi:

Ngay tõ líp 1, ch­¬ng tr×nh ®· gióp em rÌn c¸c kü n¨ng, t×m hiÓu ®Ò to¸n, t×m c¸ch gi¶i vµ gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n b»ng mét phÐp tÝnh céng hoÆc mét phÐp tÝnh trõ. V× vËy sang líp 2 c¸c em kh«ng cßn lóng tóng khi thùc hiÖn gi¶i mét bµi to¸n cã lêi v¨n.

Do ®Æc ®iÓm cña häc sinh ®Çu cÊp nhanh nhí nh­ng chãng quªn nªn khi tËp trung vµo mét d¹ng th× c¸c em dÔ kh¾c s©u vµ rÌn ®­îc kü n¨ng tÝnh to¸n.

C¸c bµi to¸n cã lêi v¨n ë líp 2 th­êng thÓ hiÖn mét c¸ch t­êng minh, c¸c t×nh huèng trong ®Ò gÇn gòi víi häc sinh. V× vËy víi vèn ng«n ng÷ cßn Ýt cña m×nh c¸c em cã thÓ ®äc vµ hiÓu ®Ò mét c¸ch dÔ dµng.

§Æc biÖt víi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m hiÖn nay gióp c¸c em cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ chñ ®éng n¾m kiÕn thøc.

Thêi l­îng dµnh cho luyÖn tËp thùc hµnh nhiÒu nªn c¸c em ®­îc tham gia gi¶i quyÕt nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau vµ béc lé kh¶ n¨ng cña m×nh.

C¸c bµi to¸n ®­îc tr×nh bµy víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, gióp c¸c em høng thó häc tËp ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh.

b. Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nãi trªn häc sinh vÉn gÆp mét sè khã kh¨n khi häc phÇn nµy.

* VÒ t×m hiÓu ®Ò:

Nh­ chóng ta ®· biÕt, muèn gi¶i ®­îc bµi to¸n ®­îc bµi to¸n cã lêi v¨n häc sinh ph¶i ®äc kü ®Ò bµi, hiÓu ®­îc c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi v¨n cña bµi to¸n, song do tr×nh ®é ng«n ng÷ cña c¸c em cßn kÐm, mét sè häc sinh lóng tóng khi t×m hiÓu ®Ò.

MÆt kh¸c néi dung c¸c bµi to¸n th­êng nªu lªn mét t×nh huèng quen thuéc, gÇn gòi víi häc sinh. Trong ®ã c¸c d÷ kiÖn th­êng lµ c¸c ®¹i  l­îng (danh sè), khi t×m hiÓu ®Ò c¸c em th­êng bÞ ph©n t¸n vµo néi dung cô thÓ cña ®¹i l­îng h¬n lµ c¸c sè cÇn thiÕt cho viÖc diÔn t¶ ®iÒu kiÖn cña c¸c bµi to¸n theo yªu cÇu cña ®Ò.

VÝ dô ë bµi 3, tiÕt 41, phÇn 1: “ Mét líp häc cã 35 häc sinh, trong ®ã cã 20 häc sinh trai. Hái líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh g¸i?”.

HoÆc bµi 4, tiÕt 60, phÇn 1: “Mét cöa hµng ®å ch¬i, cã 84 « t« vµ m¸y bay, trong ®ã cã 45 « t«. Hái cöa hµng ®ã cã bao nhiªu m¸y bay?”.

§Æc ®iÓm t­ duy løa tuæi cña c¸c em lµ t­ duy cô thÓ nªn tiÕp xóc víi c¸c bµi gi¶i b»ng mét phÐp tÝnh nh©n hoÆc chia th­êng gÆp khã kh¨n trong suy luËn.

Bªn c¹nh mét sè khã kh¨n khi t×m hiÓu ®Ò, c¸c em cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i.

N¾m v÷ng néi dung nhÊt lµ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn nh­ng ch­a ®ñ, nÕu häc sinh ch­a cã høng thó vµ quyÕt t©m gi¶i nã. §Ó gi¶i ®óng bµi to¸n cßn ®ßi hái c¸c em t×m ra ph­¬ng ph¸p gi¶i lµ mét ho¹t ®éng t­ duy hÕt søc phøc t¹p, võa ®ßi hái kinh nghiÖm thùc hµnh, sù linh ho¹t s¸ng t¹o. Song ë løa tuæi c¸c em th­êng cã sù nhÇm lÉn yÕu tè kh«ng thuéc b¶n chÊt. C¸c em th­êng nhÇm lÉn ph­¬ng ph¸p gi¶i gi÷a d¹ng nµy vµ d¹ng kh¸c.

VÝ dô bµi 3, tiÕt 40, phÇn 1.

“MÑ nu«i con lîn nÆng 28kg vÒ nu«i. Sau mét th¸ng nã t¨ng thªm 13kg, hái sau mét th¸ng con lîn nÆng bao nhiÒu kg?”.

§©y lµ bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n mét sè ®¬n vÞ nh­ng c¸c em l¹i nhÇm lµ bµi to¸n t×m sè trõ ch­a biÕt nªn cã phÐp tÝnh gi¶i.

28 - 13 = 15 (kg)

Ngoµi ra khi tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c em diÔn ®¹t c©u, lêi v¨n th­êng kh«ng râ rµng hoÆc m¾c c¸c lçi ghi ch÷ viÕt t¾t c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng.

VÝ dô: Bµi 4, tiÕt 114, phÇn 2.

“Mét ®µn lîn cã 4 ch©n, hái ®µn lîn cã mÊy con?”

Häc sinh cã lêi gi¶i: “§µn lîn ®ã lµ?” hoÆc bµi 4 tiÕt 122, phÇn 2. “Cã mét sè lÝt dÇu ®ùng trong 6 can, mçi can 3 lÝt. Hái cã bao nhiªu lÝt dÇu?”.

Häc sinh viÕt c©u lêi gi¶i “cã sè lÝt dÇu lµ:”

c. §èi víi häc sinh c¸ biÖt:

Trong líp häc th­êng cã tíi 4 lo¹i ®èi t­îng häc sinh giái, kh¸, häc sinh trung b×nh vµ häc sinh yÕu. C¸c ®èi t­îng nµy häc cïng mét ch­¬ng tr×nh víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra theo môc tiªu ®µo t¹o. PhÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ch­a ®¸p øng ®­îc ®èi t­îng häc sinh kh¸, giái. Bëi ch­a cã bµi to¸n gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch hoÆc b»ng nhiÒu phÐp tÝnh.

§èi víi häc sinh yÕu kÐm do t­ duy thiÕu linh ho¹t, sù chó ý, ãc quan s¸t, trÝ t­ëng t­îng ph¸t triÓn chËm hay thiÕu tù tin nªn trong gi¶i to¸n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ lµ mét khã kh¨n.

IV. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn:

Qua viÖc tiÕp thu chuyªn ®Ò vµ trªn c¬ së ®iÒu tra n¾m b¾t ®èi t­îng häc sinh cña líp, b¶n th©n t«i lu«n suy nghÜ, tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. T«i ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p cô thÓ sau nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh.

1. Gióp häc sinh hiÓu ®­îc kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” biÕt c¸ch gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n.

T«i lu«n tù nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh ®Ó n¾m b¾t ®­îc ý ®å cña s¸ch gi¸o khoa, cÊu tróc néi dung s¸ch ®Ó cã sù so s¸nh gi÷a c¸c biÓu thøc trong ch­¬ng tr×nh ®Ó t×m ra ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y tèt nhÊt.

C¸c kh¸i niÖm, kÕt luËn ®­a ra ph¶i rÊt ch¾c ch¾n vµ kh¾c s©u cho häc sinh hiÓu râ. Tõ ®ã häc sinh vËn dông ®Ó biÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n.

VÝ dô: D¹y tiÕt 22, 23, phÇn 1 bµi “Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n” vµ “luyÖn tËp”.

Víi tiÕt 22 lµ tiÕt d¹y bµi míi gi¸o viªn x¸c ®Þnh môc tiªu.

- VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” biÕt c¸ch gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n”.

- VÒ kü n¨ng: RÌn  c¸ch gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n ®¬n.

- VÒ gi¸o dôc: Gióp häc sinh rÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ yªu thÝch m«n häc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, gi¸o viªn cÇn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gióp häc sinh tham gia mét c¸ch tÝch cùc.

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu vµ h×nh thµnh kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” b»ng c¸ch quan s¸t h×nh vÏ trong (SGK) hoÆc vËt thËt theo nguyªn t¾c cho t­¬ng øng 1 - 1.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu thµnh bµi to¸n nhiÒu h¬n cho häc sinh dùa vµo h×nh vÏ ®Æt thµnh lêi bµi to¸n.

Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn gi¶i, tr×nh bµy bµi gi¶i.

Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp, thùc hµnh.

C¸c bµi tËp ë phÇn nµy gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. V× vËy møc ®é c¸c bµi tËp ®­îc nªu ra s¾p xÕp tõ dÔ ®Õn khã.

Bµi 1: Häc sinh ®äc bµi to¸n, ghi ®Çu ®ñ vµo tãm t¾t, chän phÐp tÝnh ghi vµo phÇn bµi gi¶i.

Bµi 2: Møc ®é cao h¬n, häc sinh ph¶i ghi c¶ c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh vµ ®¸p sè.

Bµi 3: Häc sinh tù ®äc ®Ò bµi, tãm t¾t vµ gi¶i.

Nh­ vËy phÇn luyÖn tËp ®· gióp c¸c em tõng b­íc n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p gi¶i “bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n” trong tiÕt häc c¸c em ®­îc ho¹t ®éng  ®Ó t×m ra kiÕn thøc. T«i thÊy häc sinh tù gi¸c tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, giê to¸n diÔn ra nhÑ nhµnh vµ cuèn hót c¸c em h¬n.

2. Gióp häc sinh cñng cè n¾m v÷ng c¸ch gi¶i “bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n”.

NhiÖm vô chñ yÕu nhÊt t¹o ra sù hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c ®èi t­îng, khuyÕn khÝch häc sinh trong sù phong phó cña c¸c bµi luyÖn tËp. Gi¸o viªn cã  thÓ tæ chøc cho c¸c em gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: Ho¹t ®éng nhãm, c¸ nh©n, theo líp.

VÝ dô: TiÕt 23, phÇn 1 bµi “LuyÖn tËp”.

ë tiÕt nµy cã 5 bµi to¸n ®­îc ®­a ra víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. H×nh thøc thÓ hiÖn còng kh¸c nhau.

Bµi 1: Cã thÓ tæ chøc cho c¸c em ho¹t ®éng theo nhãm ngÉu nhiªn (mçi nhãm lµ 1 bµi gåm 3 - 4 häc sinh).

Cho c¸c em quan s¸t: Cèc cã 6 bót ch× (nh­ h×nh vÏ).

C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó gi¶i bµi to¸n.

Bµi 2: 3 ho¹t ®éng c¸ nh©n. C¸c em dùa vµo tãm t¾t ®Ó gi¶i bµi to¸n.

Bµi 4: Chia líp thµnh c¸c nhãm cã ®ñ tr×nh ®é, c¸c em ®äc ®Ò th¶o luËn ®Ó tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.

Bµi 5: Chia líp thµnh c¸c nhãm cã cïng tr×nh ®é, giao thªm t×nh huèng cho nhãm kh¸, giái.

- Nhãm häc sinh trung b×nh tù gi¶i bµi to¸n.

- Gi¸o viªn h­íng dÉn nhãm häc sinh yÕu, kÐm.

Cuèi giê häc gi¸o viªn nªn tæ chøc trß ch¬i to¸n häc gióp c¸c em tho¶i m¸i vµ kh¾c s©u néi dung bµi häc.

Nh­ vËy giê luyÖn tËp ®· dµnh hÕt thêi gian cho c¸c em tham gia ho¹t ®éng th«ng qua h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm, c¸c em tù tin h¬n, m¹nh d¹n trao ®æi vµ gióp ®ì lÉn nhau. Ngay tõ b­íc ®Çu ®· t¹o ra sù n¨ng ®éng, kh¶ n¨ng øng xö cho c¸c em.

Trªn tinh thÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc to¸n nãi trªn mµ quan niÖm vÒ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n còng thay ®æi.

3. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.

Qua t×m hiÓu thùc tÕ vµ vèn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña m×nh t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc khã kh¨n nh­ sau:

 
Gửi ý kiến